IDH | THC: N/A
N/a
N/a
Terpines:
N/A
Flavors/Aromas:
๐Ÿงช ๐ŸŒฒ ๐Ÿง‚
desirable effects:
๐Ÿ˜Œ ๐Ÿ’ค โšก
adverse effects:

DOLCE IN PURE UV LIGHT
DOLCE IN PURE UV LIGHT
DOLCE IN FULL VISIBLE LIGHT
DOLCE IN FULL VISIBLE LIGHT
DOLCE IN VIOLET/UV MIXED LIGHT
DOLCE IN VIOLET/UV MIXED LIGHT
DOLCE IN PURE BLUE LIGHT
DOLCE IN PURE BLUE LIGHT
DOLCE IN PURE UV LIGHT
DOLCE IN PURE UV LIGHT
DOLCE IN FULL VISIBLE LIGHT
DOLCE IN FULL VISIBLE LIGHT
DOLCE IN PURE VIOLET/UV MIXED LIGHT
DOLCE IN PURE VIOLET/UV MIXED LIGHT
DOLCE IN PURE BLUE LIGHT
DOLCE IN PURE BLUE LIGHT
DOLCE IN PURE UV LIGHT
DOLCE IN PURE UV LIGHT
DOLCE IN PURE UV LIGHT
DOLCE IN PURE UV LIGHT

broswe more strains

Back to Top